Dnes je Streda 02.12.2015, meniny má Bibiana

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Zásady prideľovania ISSN tlačeným periodickým publikáciám

Pridelenie nového ISSN

Národná agentúra ISSN v SR (NA ISSN) prideľuje ISSN na základe písomnej žiadosti
V žiadosti  sa uvedie číslo evidencie na MK SR, ak bola publikácia zaevidovaná. Po formálnej stránke má publikácia  spĺňať požiadavky normy STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov. Ak sa ISSN prideľuje  pred vydaním periodika, je potrebné predložiť kópiu predbežnej obálky, tiráže alebo  titulného listu. Pri vybavovaní žiadosti o pridelenie ISSN na publikáciu, ktorá už vychádza, nie je potrebné zasielať kópie obálok ani ukážkové čísla časopisov. Agentúra využíva pri prideľovaní a  spracúvaní titulov časopisy  zasielané do knižnice ako povinné výtlačky. Ak vydavateľ potrebuje prideliť  ISSN urýchlene, môže prísť osobne do agentúry, kde  pracovník  vybaví žiadosť na  počkanie.
 

Generovanie čiarového kódu EAN/ISSN

Číslo ISSN slúži tiež ako základ na generovanie čiarového kódu EAN/ISSN.  Novým periodickým publikáciám (ktoré sa predávajú) agentúra prideľuje kód EAN/ISSN automaticky, kód je možné získať tiež samoobslužne za  predpokladu, že publikácia má  už ISSN pridelené. Čiarový kód EAN/ISSN sa poskytuje zdarma.


Umiestnenie a úprava ISSN

ISSN sa v zmysle  pravidiel Medzinárodného centra ISSN v  Paríži tlačí v každom vydaní alebo čísle publikácie na výraznom mieste (predná strana obálky, titulná strana, hlavné záhlavie, tiráž, a pod.) Na periodiku sa  ISSN prednostne tlačí v pravom hornom rohu prednej strany obálky. Ak sa ISSN na tomto mieste kvôli väzbe alebo grafickej úprave  nemôže vytlačiť,  umiestni sa na inom výraznom mieste a tiež vo vydavateľských údajoch. Číslo ISSN sa uvádza  spolu s úvodnými písmenami v tvare ISSN 1234-5678. Medzi písmenami ISSN a číslom sa vynecháva jedna medzera, písmená a čísla musia byť v jednom riadku, iná úprava nezodpovedá norme.


Zmeny vo vydávaní periodickej publikácie

Zmeny vo vydávaní, ktoré sa nahlasujú agentúre, ale nevyžadujú si pridelenie nového ISSN: zmena názvu vydavateľstva alebo adresy vydavateľstva, zmena periodicity, ukončenie vydávania. Na nahlásenie zmien je možné využiť elektronický formulár.

Zmeny, ktoré si vyžadujú pridelenie nového ISSN: zmena názvu publikácie, publikovanie nového vydania (verzie) publikácie (elektronického, tlačeného, vydania na CD-ROM alebo vydania v inom jazyku)  je potrebné vypísať novú žiadosť a zaslať podklady na pridelenie.  

Zmeny, ktoré nie je potrebné nahlasovať agentúre: zmena tlačiarne, zmena formátu, zmena mien šéfredaktorov, redaktorov, zmena evid. čísla MK SR, zmena počtu strán, zmena ceny a pod.

Zmeny. ktoré je potrebné nahlásiť, ale nevyžadujú si nové pridelenie: presun vydávania publikácie do inej krajiny ( t. j. mimo územia Slovenska) za predpokladu, že názov publikácie ostáva rovnaký


Povinné výtlačky

Vydavatelia sú povinní zasielať do určených knižníc povinné výtlačky každého čísla periodickej publikácie seriálu v zmysle Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

 

Posledná aktualizácia: 26.02.2013 11:12  Tlačiť Hore