Dnes je Streda 20.07.2016, meniny má Iľja, Eliáš

VELKOSŤ PÍSMA A A A

Participačné projekty

Termín pre predkladanie projektov v rámci Participačného programu UNESCO na r. 2008-2009 vypršal.

Významným zdrojom finančných príspevkov UNESCO na projekty realizované Slovenskou komisiou pre UNESCO je Participačný program (PP). Uskutočňuje sa v dvojročných obdobiach a je prostriedkom na dosiahnutie cieľov v prioritných oblastiach UNESCO.

Na obdobie rokov 2008-2009 boli stanovené štyri témy na ktoré by sa mali zamerať predkladané projekty:

 • rodová rovnosť,
 • mládež,
 • Afrika,
 • najmenej rozvinuté krajiny, post-konfliktné oblasti a oblasti postihnuté katastrofami.

Tieto priority sú v súlade s hlavnou líniou činnosti organizácie na najbližšie dvojročné obdobie, ktorú stanovila 34. Generálna konferencia UNESCO v novembri 2007.

Formuláre a kompletné informácie v anglickom a francúzskom jazyku nájdete tu:

alebo si ich môžete vyžiadať na e-mailovej adrese.

Každý štát môže predložiť 10 projektov prostredníctvom národnej komisie pre UNESCO. Generálny riaditeľ UNESCO K. Matsuura však v r.2001 požiadal členské krajiny OECD, aby predložili maximálne 6 projektov a tak uvoľnili prostriedky pre chudobnejšie krajiny.

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt PP môže dosiahnuť 46.000 USD pre regionálne projekty, 35.000 USD ak je projekt na subregionálnej alebo interregionálnej úrovni, t.j. podieľajú sa na ňom min. dve iné krajiny, resp. 26.000 USD pre projekty na národnej úrovni danej krajiny), pričom výška finančného vkladu zo strany krajiny žiadateľa musí byť dostatočná na to, aby sa projekt mohol v patričnej kvalite zrealizovať. Vklad zo strany krajiny predkladateľa by mal tvoriť cca 50% celkovej sumy.

V rámci národných projektov UNESCO uprednostňuje projekty pripravené k výročiam osobností alebo inštitúcií, ktoré súvisia s UNESCO. Odporúčame pripraviť projekty s medzinárodnou účasťou s dôrazom na najmenej rozvinuté krajiny. Projekty odporúčané prostredníctvom Slovenskej komisie UNESCO musia priamo súvisieť s aktivitami UNESCO, konkrétne s významnejšími programami, interdisciplinárnymi projektmi, aktivitami týkajúcimi sa prioritných skupín ako ženy a deti. Výber a prioritu projektov stanovuje Slovenská komisia UNESCO, ktorá ich zároveň predkladá v UNESCO.

V rámci PP môže UNESCO poskytnúť pomoc vo forme:

 • služieb špecialistov alebo konzultantov,
 • štipendií odborného štúdia alebo študijných grantov,
 • publikácií, periodík a dokumentácie,
 • techniky a zariadení (iných, než vozidlá),
 • konferencií, stretnutí, seminárov a školení, prekladateľských a tlmočníckych služieb, cestovných nákladov účastníkov, služieb konzultantov a iných nevyhnutných služieb,
 • finančných príspevkov.

Pri rozhodovaní o predložených projektoch GR UNESCO berie do úvahy:

 • celkové množstvo finančných prostriedkov pridelených Generálnou konferenciou UNESCO na PP,
 • vyhodnotenie projektu odborným útvarom UNESCO,
 • potenciálny dosah daného projektu na napĺňanie cieľov predkladajúcej krajiny v oblasti kompetencií UNESCO a aktivít schválených Generálnou konferenciu, s ktorými musí mať predkladaný projekt zreteľný súvis,
 • snahu dosiahnuť vyváženejšiu distribúciu financií s dôrazom na potreby rozvojových krajín a vyššie uvedených priorít.

Ďalšími žiadúcimi charakteristikami projektu sú:

 • atribút medzinárodnej spolupráce pri realizácii projektu (dôraz na regionálnosť a inter-regionálnosť ),
 • vysoká spoločenská aktuálnosť projektu a jeho globalizačné aspekty,
 • využitie finančných prostriedkov predovšetkým pre samotnú odbornú oblasť a až na ďalších miestach asistencia v materiálno-technickej oblasti,
 • celkové vypracovanie projektu, konkrétnosť, dôkladnosť, zodpovednosť,
 • podpora projektu kompetentnými nadriadenými pracovníkmi ako aj partnermi (zahraničnými ) z ďalších partnerských inštitúcií,
 • snaha získať peniaze aj od iných sponzorov a od UNESCO žiadať len určitú časť z celkových nákladov.

Je potrebné, aby predkladateľ projektu na regionálnej úrovni získal podporu aspoň troch partnerských organizácií v zahraničí, ktoré požiadajú ich národné komisie UNESCO o zaslanie podporného listu predkladanému projektu. Dva podporné listy v stanovenom formáte musia byť súčasťou predkladaného projektu. Pre projekty na subregionálnej a interregionálnej úrovni sa vyždaujú dva podporné listy. Aj projekty na národnej úrovni je možné lepšie presadzovať s podpornými listami z iných krajín.

 

Prehľad participačných projektov od r. 2006:

2006-2007

 1. Dni Slovenska v UNESCO
  Predkladateľ: Slovenská komisia pre UNESCO v spolupráci s Pro Musica, Bratislava (prof. Oskár Elschek)
 2. Zachovaj, chráň a rozvíjaj svoje dedičstvo
  Predkladateľ: Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
 3. Farma Kibwezi a Program rozvoja technických zručností
  Predkladateľ: Medzinárodná asociácia pre pomoc a priateľstvo
 4. Ľudovít Rajter – 100. výročie narodenia
  Predkladateľ: RaRa Musica, Bratislava
 5. Ladislav Hanus – 100. výročie narodenia
  Predkladateľ: Literárne informačné centrum, Bratislava
 6. Kompetentnosť v rozmanitosti – Rozmanitosť v kompetentnosti
  Predkladateľ: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, Bratislava
 7. Vytvorenie vzdelávacieho zariadenia pre ženy ohrozené násilím, nezamestnanosťou a telesným postihnutím
  Predkladateľ: Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – vzdelanie a zdravie pre všetkých
 8. Posilnenie medziregionálnej spolupráce v integrovanej dynamike rozvodí a variabilite vodných zdrojov
  Predkladateľ: Slovenská komisia pre UNESCO, Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO
 9. Rovný prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
  Predkladateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Slovenská komisia pre UNESCO, Sekcia pre vzdelávanie

REGIONÁLNY PROJEKT:

 1. Priority pre zachovanie biodiverzity v biosférických rezerváciách negatívne ovplyvnených človekom

2008-2009

 • Storočnica Eugena Suchoňa 2008
  Predkladateľ: Hudobné centrum
 • Zasadnutie EuroMAB v r. 2009, Biosférická rezervácia Tatry (REGIONÁLNY PROJEKT)
  Predkladateľ: Slovenský výbor pre program UNESCO Človek a biosféra
 • Hudba ako výraz kultúrnej rozmanitosti sveta a zdroj vzájomného rešpektu, tolerancie a kultúrneho porozumenia
  Predkladateľ: Pro Musica
 • Konferencia o metodologických a metodických otázkach bioetiky dnes
  Predkladateľ: Slovenský výbor pre bioetiku
 • Európsky seminár pre manažérov objektov svetového kultúrneho dedičstva v Bardejove
  Predkladateľ: Pamiatkový úrad SR
 • Storočnica Margity Figuli
  Predkladateľ: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava
 • Podpora zrovnoprávňovania pohlaví v oblasti obchodu v Afganistane
  Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
 • Podpora spolupráce podunajských krajín v oblasti vodných zdrojov a vyhodnocovania povodňového rizika
  Predkladateľ: Slovenský výbor pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO
 • Komunikačné politiky zamerané na európsku verejnosť
  Predkladateľ: Divadelná fakulta VŠMÚ

Posledná aktualizácia: 31.05.2012 12:05  Tlačiť Hore