Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

PRESUN WEBOVÉHO SÍDLA

24.10.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS oznamuje žiadateľom/prijímateľom a návštevníkom tejto web stránky, že z technických príčin bude od 24.10.2014 utlmená publikačná činnosť webového sídla pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2.   (Čítať viac)

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu "Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry"

24.10.2014 - Z dôvodu utlmenia publikačných aktivít na webovom sídle OPIS prioritná os 2 sú nové publikované dokumenty zverejnené   (Čítať viac)

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt, verzia 7.1

10.10.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.1   (Čítať viac)

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje metodické usmernenie k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS

25.9.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS   (Čítať viac)

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt

17.9.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0   (Čítať viac)

pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0

17.9.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0   (Čítať viac)

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt

17.9.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.0   (Čítať viac)

HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP vzťahujúce sa k národnému projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

11.9.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry zverejňuje HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci...   (Čítať viac)

Odkazy na stránky projektov prioritnej osi 2 OPIS

8.8.2014 - Odkazy na stránky projektov prioritnej osi 2 OPIS   (Čítať viac)

Plánovaný harmonogram výziev na rok 2014 v rámci prioritnej osi 2 OPIS

8.8.2014 - Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS vydal indikatívny harmonogram písomných vyzvaní/výziev na rok 2014.   (Čítať viac)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti

7.5.2014 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval v utorok 29. apríla 2014 na výročnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.   (Čítať viac)

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ za rok 2013

7.5.2014 - Partneri siete AFCOS zverejnili (dňa 30. apríla 2014) na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013...   (Čítať viac)

Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0

16.4.2014 - Vážení prijímatelia, od dnešného dňa nadobúda platnosť Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k žiadosti o platbu   (Čítať viac)

Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu, verzia 2.0

16.4.2014 - Vážení prijímatelia, od dnešného dňa nadobúda platnosť Dodatok č. 2 k Metodickému usmerneniu SORO k žiadosti o platbu   (Čítať viac)

Aktualizácia Metodického usmernenia SORO k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1

9.4.2014 - Vážení prijímatelia, od dnešného dňa je platné nové Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1, platná a účinná od 9.4.2014.   (Čítať viac)

Aktualizácia Metodického usmernenia SORO k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1

9.4.2014 - Vážení prijímatelia, od dnešného dňa je platné nové Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k postupom zmenového konania projektov prioritnej osi 2 OPIS, verzia 3.1, platná a účinná od 9.4.2014.   (Čítať viac)

Oznámenie o platnosti Dodatku č.1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu ŽoP

4.3.2014 - Vážení prijímatelia, Od 01.03.2014 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu SORO k predkladaniu žiadosti o platbu   (Čítať viac)

Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa

20.2.2014 - V časti Dokumenty OPIS - Riadiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie aktualizované dokumenty platné od 18.02.2014   (Čítať viac)

Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov OPIS PO2

20.2.2014 - Dňa 30. januára 2014 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil Seminár pre prijímateľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2. Seminára sa zúčastnili prijímatelia projektov Prioritnej osi 2 OPIS.   (Čítať viac)

Usmernenie k predkladaniu dokumentácie na administratívnu kontrolu verejného obstarávania na RO OPIS

5.2.2014 - Riadiaci orgán pre OPIS zverejnil nové pravidlá pre predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania na administratívnu kontrolu.   (Čítať viac)

Aktualizácia Metodického usmernenia SORO k predkladaniu Žiadosti o platbu, verzia 2.0.

3.2.2014 - Na základe aktualizácie zmeny Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013   (Čítať viac)

Metodické usmernenie vo veci využívania platných zmlúv uzatvorených pred prijatím zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

5.8.2013 - Dovoľujeme si Vás informovať o písomnom metodickom usmernení zo strany Riadiaceho orgánu vo veci využívania platných zmlúv uzatvorených pred prijatím zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi č. 2, v ktorom sa uvádza nasledovné:   (Čítať viac)

Usmernenie RO OPIS k určovaniu lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

8.7.2013 - Z dôvodu potreby prijatia urýchlených opatrení na odstránenie nedostatkov pri určovaní lehôt na "prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom" pri verejných súťažiach a v zmysle usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu k určovaniu lehôt na poskytnutie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania uvádza RO OPIS nasledovné usmernenie:   (Čítať viac)

Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013

22.5.2013 - Vo štvrtok 30. mája 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013. TOP lídri informačnej spoločnosti a elektronizácie služieb predstavia najnovšie stratégie informatizácie Slovenska a progres konkrétnych projektov.   (Čítať viac)

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013

6.5.2013 - Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013   (Čítať viac)

Školenie pre účtovníkov a ekonómov národných projektov

7.3.2013 - Dňa 27 februára 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo Školenie pre účtovníkov a ekonómov národných projektoch Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre Prioritnú os 2.   (Čítať viac)

Uskutočnenie Seminára pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov

4.3.2013 - Dňa 26 februára 2013 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnil Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre Prioritnú os 2. Semináru sa zúčastnili zástupcovia prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov.   (Čítať viac)

Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov

25.2.2013 - Seminár pre prijímateľov dopytovo-orientovaných projektov   (Čítať viac)