A c t a    L o g i s t i c a
International Scientific Journal about Logistics
ISSN 1339-5629

Home


Volumes/Issues


Editorial Board


Contact/About


Instructions for authors


Open Access Policy


Abstracting/Indexing


Search


I S S U E S
PROCESS OF CREATION

IV. 2017 04


I S S U E S
ARCHIVE

IV. 2017 03
IV. 2017 02
IV. 2017 01
III. 2016 04
III. 2016 03
III. 2016 02
III. 2016 01
II. 2015 04
II. 2015 03
II. 2015 02
II. 2015 01
I. 2014 04
I. 2014 03
I. 2014 02
I. 2014 01


The focus of the journal

Acta Logistica
  • Welcome to the website of the scientific and professional journal Acta Logistica, which is published by © 4S go, Ltd. company.
  • The journal focuses on the fields of logistics (production, distribution, strategy, planning, controlling), transport and distribution, information logistics, education and pedagogy in the field of logistics and transport, and the field of logistics auditing.
  • The aim of the journal is to provide academic articles from the fields of industry, transport expediting, education and pedagogy, science and research, which are available to the general public and for those with an interest in logistics and transportation including students, academics and industry practitioners. The articles offer insightful solutions to specific problems from the field of logistics. The journal also promotes and provides the opportunity for young scientists and educators to publish original research with the objective of establishing themselves as future experts in the field and acting as a driving force of the economy and society.
  • The emergence and establishment of the journal is a direct result of the European market requirement for a specialised non-commercial oriented journal. Acta Logistica (AL) - International Scientific Journal about Logistics is one of the few non-commercial journals with a focus on logistics not only in Central Europe. The creators intend that the journal will interest and attract not only experts from the field but also anyone who wishes to increase their knowledge of logistics, transportation, freight forwarding, education and pedagogy in this field and area.

Zameranie časopisu

  • Vitajte na stránkach vedeckého a odborného časopisu Acta Logistica, ktorý vydáva spoločnosť © 4S go, s.r.o.
  • Časopis je zameraný na oblasť logistiky (výroba, distribúcia, stratégia, plánovanie, controlling), prepravu a distribúciu, informačnú logistiku, vzdelávanie a pedagogiku v oblasti logistiky a dopravy a oblasť logistického auditu.
  • Cieľom časopisu je poskytnúť vedecko-odborné články z oblasti priemyslu, dopravy a expedície, vzdelávania a pedagogiky, vedy a výskumu, ktoré sú k dispozícii širokej verejnosti a pre tých ktorí majú záujem o oblasť logistiky a dopravy vrátane študentov, akademikov a ľudí z praxe. Články ponúkajú prehľadné riešenia špecifických problémov z oblasti logistiky. Časopis tiež podporuje a poskytuje príležitosť pre mladých vedcov a pedagógov publikovať originálne prace s cieľom etablovať ich ako budúcich odborníkov v odbore, ktorí môžu byť hnacou silou ekonomiky a spoločnosti.
  • Vznik a založenie časopisu je vyvolané priamym dôsledkom požiadaviek európskeho trhu na špecializovaný nekomerčne orientovaný časopis. Acta Logistica (AL) - medzinárodný vedecký časopis o logistike je jedným z mála nekomerčných časopisov so zameraním na logistiku a to nielen v strednej Európe. Tvorcovia majú v úmysle, že časopis bude zaujímať lákať nielen odborníkov z odboru, ale aj každého, kto chce zvýšiť svoje znalosti z oblasti logistiky, dopravy, špedície, vzdelávania a pedagogiky v tejto oblasti a priestore.

 
AL,AS,AT,AM
ISSN 1339-5629
© Acta Logistica - International Scientific Journal about Logistics, journal publisher is the  4S go, Ltd.   4S go
  © Acta Logistica   AL © Acta Simulatio   AS © Acta Tecnología   AT © Acta Mechatronica   AM
  

Valid XHTML 1.0 - Valid CSS3
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS3!