Ústav štátu a práva SAV / Institute of state and law SAS

 

Mapa stránok 

 

História Ústavu štátu a práva SAV

English version 
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied bol založený roku 1953. Je pracoviskom základného výskumu pre vedy o štáte a práve. Súčasťou výskumu sú otázky všeobecnej teórie štátu a práva, politológie, právnej filozofie, verejnej správy, samosprávy, ústavného a správneho práva, hospodárskeho a obchodného práva, občianskeho práva, medicínskeho práva, medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.

V súčasnosti ústav venuje pozornosť výskumu problematiky právneho štátu - jeho koncepcií a inštitúcií, medzinárodných štandardov ľudských práv, koncepciám a zásadám kódexu správania sa štátov OBSE a medzinárodného práva, zodpovednosti v obchodnom práve, miestne štátnej správe a miestnej samospráve a právnej ochrane počítačových a genetických vlastností.

Najvýznamnejšie dosiahnuté vedecké výsledky sú z oblasti výskumu právneho štátu, právneho riešenia medzinárodných sporov a problémov európskej integrácie, medicínskeho práva, obchodného práva a teórie samosprávy.

Na základe zmlúv spolupracuje s pracoviskami v zahraničí, a to so Société de Législation Comparée vo Francúzsku a Ústavom právnych teórií Poľskej akadémie vied vo Varšave a Ústavom štátu a práva AV ČR v Prahe.

Ústav vydáva časopis Právny obzor.

Zriaďovacia listina


 

Upozornenie!

Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Copyright © ÚŠAP SAV, 1990 - 2019 | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET